Ansökan

Ansökningar ska vara stiftelsen tillhanda senast den 25 juni för att behandlas på julimötet och den 1 december för att behandlas på decembermötet. När en ansökan har beretts och styrelsen fattat ett beslut meddelas endast sökande som beviljats stöd.

Ansökning av anslag

Glöm inte att noggrant läsa igenom den allmänna informationen nedan innan du påbörjar en ansökan.

FYLL I ANSÖKAN

0$

Tack för din ansökan, vi kontaktar dig inom kort

AnslagsmottagareYou need to select an item to continue

NÄSTA STEG

Projekt


You need to select an item to continue

NÄSTA STEG

Budget

Informations om anslagsfördelning


(max 1 000 000 SEK)


(max 1 000 000 SEK)(max 1 000 000 SEK)(max 1 000 000 SEK)(max 1 000 000 SEK)


OBS! Specificerad budget skickas in separat nedan.

You need to select an item to continue

NÄSTA STEG

Finansiering av projektet


You need to select an item to continue

NÄSTA STEG

Sammanfattning anslagsansökan

Totalt ansökt belopp:


BeskrivningInformationAntalBelopp
Discount :
Totalt ansökt belopp :
De uppgifter som du uppger i din ansökan lagras enbart i vår databas för att vi ska kunna administrera din ansökan. Vi garanterar att dina uppgifter inte kommer att användas i andra sammanhang eller av andra företag. Vårt dataregister samkörs inte med register från tredje part. Dina uppgifter kommer inte att lagras längre än nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser mot dig. All insamling och behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL). Med personuppgifter avses alla uppgifter som kan användas för att identifiera en person, till exempel namn, hemadress och e-postadress. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vidtas med personuppgifter såsom exempelvis insamling, lagring och bearbetning. Vill du veta mer om PUL? Läs vidare på www.datainspektionen.se. Enligt personuppgiftslagen 1998:204 (PuL) får ingen registrering ske utan personens medgivande. Om du samtycker till att dina uppgifter lagras så måste du markera kryssrutan för godkännande innan du skickar in din ansökan.

SKICKA IN ANSÖKAN

Allmän information

Anslag utgår till klart identifierbara ändamål med inriktning på utsatta barns situation/utbildningsbehov eller andra särskilda projekt som faller inom stiftelsens ändamål. Stiftelsen stödjer inte ren grundforskning.Stiftelsen ger ej medel till:
  • Privatpersoner om ansökan saknar anknytning till någon organisation
  • Ansökan som rör sådan verksamhet som kommuner, landsting eller staten normalt ansvarar för att bekosta
  • Insatser som inte kan förväntas få mer varaktig eller omfattande betydelse
Stiftelsen följer noggrant upp att anslagna medel används effektivt och till avsedda ändamål.Stiftelsen har alltid fri prövningsrätt.

Dela denna sida