Stadgar

Stadgar för Stiftelsen Ateneum. Antagna av stiftelsens styrelse den 6:e juni 1994.
 • 1. Stiftelsen skall ha namnet Stiftelsen Ateneum.

 • 2. Stiftelsens ändamål är att främja undervisning och utbildning av kvinnor från olika länder och med olika kulturella bakgrunder. I detta syfte skall stiftelsen tillhandahålla inkvartering åt studerande kvinnor, förmedlastudentutbyte, dela ut stipendier till behövande studenter samt anordna kurser, seminarier ochkonferenser, särskilt av tvärvetenskaplig art.

 • 3. Stiftelsens kapital består av de medel. som stiftaren anslagit, samt av vad som eljest kan tillförasstiftelsen genom gåvor och anslag.

 • 4. Stiftelsens angelägenheter och förvaltningen av dess medel skall handhas av en styrelse med femledamöter. Första styrelsen utses av stiftaren. Sedan utses och entledigas ledamöter av styrelsen.Styrelsen utser inom sig ordförande.

 • 5. Styrelsen är beslutför med fyra ledamöter närvarande. Som beslut gäller den mening varommajoriteten är ense. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.Regeln om beslutsförhet i första stycket gäller enbart om samtliga styrelseledamöter kallats tillmötet.

 • 6. Stiftelsens firma tecknas av styrelsen samt av två ledamöter i förening eller av den eller dem som styrelsen utser.

 • 7. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av två ledamöter.

 • 8. Styrelsens säte skall vara Stockholms kommun.

 • 9. Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.

 • 10. Styrelsen skall före utgången av mars månad upprätta årsredovisning innefattandeförvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning.

 • 11. För stiftelsen skall finnas en revisor, som utses av styrelsen.

 • 12. Stiftelsens stadgar kan - med undantag för ¶ 2 samt denna ¶ - ändras genom beslut av enig, fulltalig styrelse.

 • 13. Stiftelsen skall ej stå under myndighets tillsyn.

 • 14. Om stiftelsen upplöses skall behållna tillgångar därefter överlämnas till Stiftelsen Pro Cultura.

Dela denna sida