Arbetsmiljö- och jämställdhetspolicy

Ett bra arbetsmiljö och jämställdhetsplan skapar en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

Samtliga medarbetare skall ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid stiftelsen Ateneum syftar till att skapa en tolerant arbetsmiljö fri från diskriminering, kränkande beteenden och trakasserier.

För att uppnå detta skall arbetsmiljön inom stiftelsen vara fri från kränkande särbehandling oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. I de fall diskriminering eller trakasserier skulle förekomma skall normalt stiftelsens styrelse agera skyndsamt.

  • Jämställdhets- och mångfaldsperspektiven integreras i all verksamhet anordnat av stiftelsen.

Alla som är verksamma inom stiftelsen ska informeras om vilka rättigheter och skyldigheter som råder utifrån gällande lagstiftning.

  • Vid rekrytering av personal jämställdhet på alla nivåer främjas. I stiftelsens rekryteringsarbete skall också en ökad mångfald eftersträvas.
  • Lika lön för lika och likvärdigt arbete ska råda inom stiftelsen Ateneum.
  • Stiftelsen Ateneum ska vara en attraktiv arbetsplats där kvinnor och män på lika sätt kan förena arbete med föräldraskap.

Stiftelsen Ateneum ska se till att arbetsledare besitter kunskaper i hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning, hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling genom att ge utbildning, arbetsledare och skyddsombud.

  • Målen är att Stiftelsen Ateneum i egenskap av arbetsgivare ska främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Stiftelsen Ateneum ska inom ramen för sitt arbetsmiljöarbete undersöka och åtgärda risker kopplade till arbetsbelastning.

Dela denna sida