Stiftelsen Ateneum

Demokrati och mångfald

Stiftelsen Atenum grundades 1994 för att stödja kvinnor från olika länder och kulturell bakgrund i deras allmänna utbildning. Vårt mål är att öka kvinnors möjlighter till att påverka and förändra samhället genom att stärka kvinnors rättigheter och främja deras aktiva och fria deltagande i sämhällslivet.

Stiftelsen Ateneums verksamhet grundar sig på tydliga värderingar som främjar respekt för människans frihet och respekt för andra. Stiftelsens aktiviteter genomsyras av en strävan att ingen, oberoende etisk, kulturell eller religiös bakgrund, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning, ska känna sig orättvist behandlad.
För att kunna utöva sina rättigheter behöver man både känna till ens rättigheter i samhället men också våga påtala när de inte efterlevs samt arbeta för förändring. Vi strävar efter att ge kvinnor redskapen de behöver för att verka som positiva förändringsaktörer i samhället.

Demokratiska principer upprätthålls i stiftelsen genom att:

  • Vi jobbar så att de som gynnas av våra projekt har så stort inflytande som möjligt i utformningen och utförandet av projekterna.

  • Vi har transparens i finansiella frågor och en extern revision av Stiftelsens balansräkning vid slutet av varje räkenskapsår.

  • Vi erbjuder seminarer och möten för anställda, voluntärer och andra om mänsklig respekt och människovärde.

  • Vi främjar även en öppen dialog och ger alla som kommer i kontakt med stiftelsens verksamheter möjlighet till kritik på verksamheten eller förslag på förbättring.

  • De projekt som stöds eller utformats av stiftelsen har sitt ursprung i reella behov som uttrycks av människorna som bor i samhällen där projekten genomförs.

  • För att främja ett demokratiskt förhållningssätt uppmuntrar vi alla till att visa varandra positiv uppskattning.

  • Vi uppmuntrar alla att våga tala om svåra frågor så att alla sidor hörs och beaktas vid beslutstagning. Detta uppmuntrar vi också de kvinnor som deltar i våra verksamheter att göra på sin arbetsplats och i sin familj. Vi bistår dem med de redskap de behöver.

  • Vi delar på ansvaret och låter olika personer få ledande uppgifter så att så många som möjligt utvecklar ledarskapsförmågor och ansvarskänsla i en trygg miljö. Samtidigt lämnas ingen ensam utan vi stöttar varandra.

  • De som anställs av stiftelsen görs det grundat på deras lämplighet för ett jobb, oavsett kön, religion, ålder, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Vi följer de rådande bestämmelserna om olika sorters ledighet och fortbildning inom arbetstid samt anpassar de anställdas behov och arbetstider till deras familjeomständigheter.

  • Vi följer alla lagar och rekommendationer för ideella stiftelser och för arbetsgivare och uppdaterar oss ständigt på nya regler och föreskrifter.

Dela denna sida